Welke weg wijst de bijbel ons na de aanslag in Nice?

In tijden van terrorisme en religieus geweld gaan mensen allerlei kanten op met hun mening. Sommigen eisen wraak, anderen zetten zich af tegen een groep en weer anderen worden bang. Hoe reageer je echter als christen op alle chaos in de wereld om je heen? Eis je wraak of heb je je vijanden lief? Wordt je bang of stel je je vertrouwen op God? Allemaal vragen die mij in deze dagen na de aanslag in Nice door het hoofd gaan.

 

Maar kan de bijbel ons misschien helpen? Welke weg wijst Gods woord ons?

 

Hieronder een greep uit de Heilige Schrift. Het is heel duidelijk. Maar ik moet er wel even van slikken. Want al weet ik als katholiek wel dat ik "mijn vijanden moet beminnen". Toch is het niet vanzelfsprekend dit te zeggen als je de beelden ziet van die mensen die daar levenloos liggen op de boulevard in Nice.

 1. 2 Timoteüs 1: 7God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2. Matteüs 5: 43-44Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.' En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. 3. Matteüs 10: 28Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen. 4. Matteüs 24: 6Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 5. Romeinen 12: 19Neem geen wraak geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' 6. Psalmen 46: 2-3God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. 7. Matteüs 5: 9-10Gelukkig de vredestichters, wnat zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk in de hemel. 8. Romeinen 12: 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
9. Matteüs 6: 9-13Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden,laat uw koninkrijk komenen uw wil gedaan wordenop aarde zoals in de hemel.Geef ons vandaag het brooddat wij nodig hebben.Vergeef ons onze schulden,zoals ook wij hebben vergevenwie ons iets schuldig was.En breng ons niet in beproeving,maar red ons uit de greep van het kwaad. 10. Jesaja 2: 4Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.