Euthanasie voor kinderen

Een meerder­heid van de Bel­gen vin­den euthanasie bij min­der­jari­gen zon­der hun instem­ming aan­vaard­baar. Dat blijkt uit een enquête van RTBF en La Libre. De debat­ten over een mogelijke uit­brei­d­ing van de cri­te­ria voor euthanasie her­vat­ten bin­nenkort in de senaatscom­missies.

Zo’n 38 pro­cent van de ondervraag­den onder­s­te­unt een wet die euthanasie toe­laat voor min­der­jari­gen die lij­den aan een onge­neeslijke ziekte, en niet meer in staat zijn om hun instem­ming te geven. Nog eens 36 pro­cent gelooft dat zo’n wet “eerder gun­stig” zou zijn. En 13 pro­cent heeft er geen mening over, zo melden La Libre en Het Laat­ste Nieuws.

De cijfers liggen nog iets hoger voor euthanasie bij min­der­jari­gen die wel nog hun instem­ming kun­nen geven. Daarover liggen wetsvoorstellen op de tafel.

Vreemd toch dat in een land waar een minderjarige geen grote beslissingen kan nemen zoals een huis kopen hij wel zonder problemen over leven en dood kan beslissen. Heel de wetgeving rond euthanasie werd eerst doorgevoerd om de uitzonderlijke situaties een wettelijk kader te geven. In realiteit heeft het de deur opengezet. Er is in het geheel geen sprake meer van uitzonderlijke situaties. Integendeel de mogelijkheid tot euthanasie wordt steeds meer uitgebreid. Daarbij komt dat met het overschrijden van deze grens waardoor men toelaat te beslissen over leven en dood men heel het benaderen van het sterven in zijn kern heeft verandert. Het hek is van de dam en blijkbaar heeft de gemiddelde Belg hier geen verweer tegen. De heiligheid van het leven, het opkomen voor de zwakken… het zijn thema’s die omzeggens niet ter sprake komen. Is dit nu een hoogstaande menselijke samenleving?