De Wereldjongerendagen komen er aan!

Nog iets min­der dan vijftig dagen, dan is het 23 juli, en starten de Wereld­jon­gerenda­gen in Rio De Janeiro in Brazilië. Twee­hon­derd jonge Vlaamse gelovi­gen maken zich sti­laan klaar voor de reis van hun leven.

Vol­gende zomer verwacht men in Rio de Janeiro vier miljoen gelovi­gen uit meer dan 180 lan­den voor een week van ont­moet­ing, geloof en verdieping. Vooraf­gaand aan de eigen­lijke Wereld­jon­gerenda­gen verbli­jven de Vlaamse deel­ne­mers bij gast­gezin­nen in het bis­dom Ruy Bar­bosa. Ze zullen er het leven met hun gast­gezin­nen delen en samen bid­den, zich inzetten voor de strijd tegen armoede en uit­er­aard ook feesten. Het pro­gramma van de Wereld­jon­gerenda­gen in Rio is de laat­ste edi­ties onveran­derd. In de voormid­dag vol­gen de deel­ne­mers cat­e­ch­ese in de eigen taal , na de mid­dag nemen ze deel aan het jon­geren­fes­ti­val. Tij­dens dit fes­ti­val maken ze ken­nis met de cul­tuur en geloofs­belev­ing van hun geloof­sgenoten van over de hele wereld. Op hon­der­den plaat­sen in de gast­stad zijn er optre­dens, sport­man­i­fes­ta­ties, rondlei­din­gen in musea, gebedsmo­menten, work­shops, getu­igenis­sen en filmvoorstellin­gen. Daar­naast zijn de open­ingsvier­ing op het strand van Copa­cobana op 23 juli, een welkom­stvier­ing voor paus Fran­cis­cus op 25 juli en een kruisweg op 26 juli ongetwi­jfeld hoogtepun­ten. De Wereld­jon­gerenda­gen wor­den besloten met een avond­wake op zater­dag 27 juli en een eucharistievier­ing op zondag 28 juli.

Thuis­bli­jvers kun­nen op ver­schil­lende manieren de Wereld­jon­gerenda­gen en de Vlaamse jon­geren vol­gen. Tien jon­geren nemen de pen, cam­era, smart­phone in de hand en berichten zelf over hun avon­tuur. Ze zijn naast offi­cieel geac­cred­i­teerde jour­nal­is­ten voor de Wereld­jon­gerenda­gen in Rio De Janeiro ook woord­vo­erder van de Vlaamse del­e­gatie voor de media. Ze schri­jven zelf: “Als een vis in het water voe­len we ons op de Wereld­jon­gerenda­gen en daarom berichten we vers van de pers over vriend­schap, geloof, ont­moet­ing en feest. Een onver­getelijke ervar­ing die we graag met u delen. Deel gerust verder, want in de krant van van­daag wordt de vis van mor­gen ver­pakt!”

Je kan hen vol­gen via www.versevis.be!